-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22
signal iduna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

  

W Europie zabezpieczenia organizatorów wg. badań BAS

Dlaczego nie jest brana pod uwagę, zrobiona opinia : BAS-WAP-1912/12, zrobione dla: Poseł Ireneusz RAŚ Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w sprawie: INFORMACJA na temat regulacji prawnych służących ochronie konsumentów usług turystycznych oraz rozwiązań dotyczących gwarancji finansowych i systemów ubezpieczeń biur turystycznych w wybranych państwach Unii Europejskiej (Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania)

wszędzie jest jedna zasada:
- zawsze odpowiedzialność spoczywa na organizatorze turystyki i/lub czasem nawet też sprzedawcy/detaliście, (forma pojedyncza nie zbiorowa!)
- fundusz gwarancyjny, jeżeli występuje jest formą dobrowolną i jako jedna z opcji do wyboru

W Europie Zachodniej rynek organizatorów turystyki ma dłuższą  historię i doświadczenie niż w Polsce. Czy są takie rozwiązania w krajach Europy Zachodniej w przypadku upadłości biur podróży,  które winny być wzięte pod uwagę w polskim ustawodawstwie?
Ogólnie każdy kraj dopasowuje system do własnej specyfiki, potrzeb, wielkości i rodzaju rynku, co jest rzeczą naturalną. Nie ma potrzeby wybrania jednego przykładu dla argumentacji takiego czy innego stanowiska, poparcia wygodnej tezy!

W opracowaniu zrobionym przez Biuro Analiz Sejmowych, czytamy m.in.:

CZECHY: Stosowana jest jedna forma zabezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa.

DANIA: możliwe są dwie formy zabezpieczenia: gwarancja finansowa i fundusz gwarancyjny
(nie ma informacji o  obowiązku zbiorowej odpowiedzialności).

FRANCJA: Biuro turystyczne może mieć tylko jednego gwaranta, a istnieje jako forma tzw.:
gwarancji finansowych; grupa stowarzyszeń lub podmiot nie nastawiony na zysk, upoważniony w drodze zarządzenia ministra właściwego dla turystyki i posiadający odpowiedni fundusz solidarnościowy.
Biuro turystyczne ma obowiązek precyzyjnego wykazania w umowie ryzyk zdarzeń objętych ubezpieczeniem (Kodeks turystyki, art. R211-38).

HISZPANIA: dwie obligatoryjne formy zabezpieczenia oraz jedną dodatkową zabezpieczenia dobrowolnego. Formami zabezpieczenia obligatoryjnego są
• gwarancje finansowe;
• polisa ubezpieczeniowa.
Dodatkową dobrowolną formą zabezpieczenia jest fundusz gwarancyjny tworzony przez towarzysza turystycznych.

NIEMCY: dopuszczają dwie formy zabezpieczenia: gwarancję finansową i polisę ubezpieczeniową
- Prawo niemieckie przewiduje ograniczenia wysokości zabezpieczenia
Jeśli żądania zwrotu przekraczają kwotę ubezpieczenia, przysługujące zwroty zmniejsza się proporcjonalnie do ich udziału w wysokości ogólnej kwoty odpowiedzialności

Niemcy nie dokonały transpozycji zawartego w dyrektywie przepisu konieczności podjęcia natychmiastowych starań w celu znalezienia właściwy rozwiązań w przypadku reklamacji . Powodem takiego zaniechania była przede wszystkim nieprecyzyjność tego sformułowania (np. wskazano potrzebę podjęć starań, a nie znalezienia rozwiązania).

WĘGRY: dopuszczają trzy formy zabezpieczenia: gwarancję finansową, polisę ubezpieczeniową i fundusz gwarancyjny.
 
WIELKA BRYTANIA: Stosowane są różne formy zabezpieczenia: fundusz gwarancyjny polisa zabezpieczeniowa i rachunek powierniczy. w skrócie, np:
- dla organizatorów lotniczych
Fundusz ATTF, zarządzany przez Zarząd Lotnictwa, była składka 1 GBP, od 2009r. 2,5 GBP a ...!
dla obsługi zobowiązań ATTF zmuszony jest zaciągać kredyt wspierany przez gwarancje rządowe!!!
- Alternatywą jest polisa ubezpieczeniowa, prawo nie określa minimalnej kwoty ubezpieczenia, z czego wynika, że odpowiedzą ubezpieczyciela jest nieograniczona.
(CZYLI DA SIĘ! U nas mówi się coś innego? A reasekuracja jest albo europejska albo światowa)
- ale też ..... jeżeli kwoty zgromadzone na rachunku powierniczym są niewystarczające do pokrycia wszystkich roszczeń konsumentów, wypłaty są im dokonywane proporcjonalnie.

Inne cytaty z analizy zrobionej przez BAS
Właśnie w sprawie zabezpieczenia przed niewypłacalnością organizatora podróży Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 16 lutego 2012 r. wyrok dokonując wykładni art. 7 dyrektywy Rady 90/314. W postępowaniu Jurgen Blódel Pawlik przeciwko HanseMerkur Reiseversicherung AG (sprawa C 134/11), niemiecki organizator podróży pobrał pieniądze od Pana Blódel Pawlik na poczet przyszłej podróży nie mając zamiaru jej organizowania, po czym ogłosił niewypłacalność. W tej sytuacji ubezpieczyciel organizatora podróży odmówił zwrotu pieniędzy Panu Blódel Pawlik za odwołaną podróż, ponieważ uznał, iż art. 7 dyrektywy 90/314 nie ma w takim przypadku zastosowania. Trybunał Sprawiedliwości UE nie zgodził się z taką wykładnią. Zdaniem Trybunału wykładni tego artykułu należy dokonywać w taki sposób, że ma on zastosowanie w sytuacji, w której niewypłacalność organizatora podróży jest spowodowana jego zachowaniem mającym znamiona oszustwa.

Dyrektywa 90/314 zgodnie z art. 7 pozostawia państwom członkowskim swobodę określenia podmiotu obciążonego obowiązkiem posiadania zabezpieczenia nabywców imprez turystycznych przed skutkami niewypłacalności ich organizatorów. Mianowicie zabezpieczenie takie musi posiadać: 1. tylko organizator imprezy, 2. tylko detalista, 3. organizator i/lub detalsta. W Danii, Francji, Hiszpanii, na Węgrzech i
Wielkiej Brytanii obowiązkiem posiadania zabezpieczenia na wypadek upadłości obciążony jest bezpośrednio organizator turystyki i/lub sprzedawca-detalista imprez Turystycznych. W Niemczech i Republice Czeskiej, w odróżnieniu od większości państw członkowskich UE, obowiązkiem takim obciążeni są jedynie organizatorzy turystyki.
źródło: eur-lex.europa.eu
 Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:
Wykładni art. 7 dyrektywy Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek należy dokonywać w taki sposób, że ma on zastosowanie w sytuacji, w której niewypłacalność organizatora podróży jest spowodowana jego mającym znamiona oszustwa zachowaniem.

autor: Śląska Izba Turystyki, data dodania: 30.04.2012, 00:00
źródło: ŚIT
 

Komentarze do wiadomości

Na razie nikt nie dodał jeszcze komentarza. Bądź pierwszą osobą która pozostawi tutaj komentarz.

 

Napisz komentarz

Wypełnij wszystkie pola.


Trwa ładowanie...