PO CO ISTNIEJEMY

 • Aby wspierać członków izby w rozwiązywaniu kwestii ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych i społecznych,
 • Aby reprezentować interesy członków izby wobec organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji gospodarczych,
 • Aby inicjować zmiany i opiniować przepisy prawa dotyczące turystyki międzynarodowej, krajowej oraz przewozu osób.
 • Aby upowszechniać wiedzę z zakresu przedmiotu działania zrzeszonych w izbie podmiotów,
 • Aby inicjować działania zmierzające do podniesienia poziomu świadczonych usług,
 • Aby kształtować i upowszechniać zasady etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • Aby współdziałać w zakresie stworzenia wspólnego systemu doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia kadr.

CO ROBIMY

 • Organizujemy  współpracę  między członkami izby i wspieramy ich inicjatywy,
 • Udzielamy członkom izby pomocy organizacyjno-prawnej i doradczo- konsultacyjnej,
 • Prowadzimy działalność edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą  i promocyjną na rzecz członków izby,
 • Organizujemy wystawy, targi i wymianę doświadczeń pomiędzy swoimi członkami oraz umożliwiamy im udział w imprezach promocyjnych, wystawach, targach krajowych i zagranicznych,
 • Tworzymy warunki polubownego rozstrzygania sporów oraz uczestniczymy w postępowaniach sądowych prowadzonych w związku
  z działalnością gospodarczą członków izby,
 • Uczestniczymy w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych, które mają bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą członków izby,
 • Dokonujemy badań, analiz i oceny przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie turystyki

ATUTY CZŁONKOSTWA

 • Nawiążesz cenne kontakty – izba integruje branżę turystyczną,
 • Podniesiesz prestiż firmy – otrzymasz certyfikat członkowski śląskiej izby turystyki, będziesz mógł korzystasz z logotypu izby w swoich materiałach promocyjnych i wspierać się jej autorytetem,
 • Twoja firma będzie prezentowana na stronie internetowej izby oraz w materiałach informacyjnych, promocyjnych i wydawnictwach śit,
 • Otrzymasz wsparcie i pomoc izby w ważnych dla ciebie sprawach,
 • Otrzymasz pomoc mediacyjną w przypadku ewentualnych skarg twoich klientów,
 • Dostaniesz dostęp do warsztatów i szkoleń organizowanych przez izbę i jej partnerów,
 • Uzyskasz udział w akcjach marketingowych izby m.In. Reklamę w mediach i stoiska na wybranych targach i ważnych imprezach,
 • Za pośrednictwem izby, która współpracuje z administracją publiczną, będziesz mógł wpływać na kształt twojego otoczenia biznesowego, dołącz do nas
 • Izba szkoli i przygotowuje do zawodu młodych i zdolnych ludzi, a ty będziesz mógł zatrudniać najlepszych z nich,
 • Przyznajemy lub rekomendujemy swoich członków do przyznania im odznaczeń państwowych, branżowych, nagród, dyplomów, wyróżnień – dając ci dodatkową satysfakcję z zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności,
 • Nasi członkowie otrzymują w ramach jednej składki członkostwo w izbie turystyki rzeczypospolitej polskiej (itrp) – możesz ubiegać się o jej certyfikat bez żadnych dodatkowych opłat. Dołącz do nas

DOŁĄCZ DO NAS

Możesz zostać członkiem izby jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki:

 • Prowadzisz udokumentowaną, dowolną działalność w zakresie szeroko rozumianej turystyki przez okres minimum 1 roku,
 • Uzyskasz pozytywną rekomendację co najmniej dwóch członków izby,
 • Złożysz ankietę i deklarację członkowską,
 • Uiścisz opłatę wpisową i zobowiążesz się terminowo opłacać składki członkowskie.